Partners in Perspectief

Partners in Perspectief

Partners in Perspectief gelooft in een samenleving waar perspectief voor haar inwoners centraal staat. Hier dragen we actief aan bij door politiek en organisaties te adviseren, door groepen en mensen te begeleiden en individuen te inspireren.

We hebben als mensen veel meer invloed op onze omgeving dan we denken. Ons gedrag, onze keuzes, beïnvloeden miljoenen andere mensen, direct of indirect. We zijn allemaal verbonden en zo zijn we ook allemaal verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Dit vraagt van ons duidelijk te kiezen: in wat voor samenleving wil ik leven.

Vandaag kies ik voor perspectief!

Partners in Perspectief

  • Wij helpen perspectiefvolle organisaties in wording net dat stapje verder te gaan.
  • Onze adviseurs zijn getraind in de methode Perspectief© en staan klaar om te helpen met uitdagingen op het gebied van stress-sensitief en/of mensgericht werk.
  • Of het gaat om het inrichten van een perspectiefvolle werkwijze, het tijdelijk aansluiten bij uw beleidsteam, het begeleiden van teams, het ondersteunen van management of het 1-op-1 coachen van medewerkers, wij zijn uw Partners in Perspectief!

Plan een gratis kennismaking

Podcast!

In de podcast Ziel’s Perspectief neemt Crystal Ziel je mee in haar visie op een perspectiefvolle samenleving. Ook gaat ze in op de invloed van (chronische) stress op het denken en doen van mensen en hoe een stress-sensitieve benadering en perspectiefvol werk kan bijdragen aan een stip op de horizon van cliënten. Een informatieve podcast voor professionals en niet-professionals waarin gedragskundige Crystal Ziel ons zelfs een inkijkje geeft in haar eigen geschiedenis met armoede en chronische stress.

Perspectiefvol leiderschap

Ontvang elke twee weken een persoonlijke mail van Crystal Ziel over de beweging naar een perspectiefvolle samenleving, de adviezen van de Perpectiefraad, en inspiratie voor ieder mens om elke dag bij te dragen aan perspectief.

No opt-in form has been selected

Perspectief!

Perspectief! De noodzaak van stress-sensitief werken binnen gemeenten.

In Perspectief! Schetst Crystal Ziel de achtergronden, voorwaarden en handvatten om succesvol te werken aan een perspectiefvolle samenleving. Het boek is een praktische gids voor professionals bij gemeenten (van klantcontact tot college), maar ook mensen uit onderwijs, de zorg of bij maatschappelijke instellingen hebben baat bij de lessen uit het boek.


  • René Jillissen, zelfstandig HRM-HRD consultant “In dit boek komen visie, intentie, het kunnen en willen veranderen voor gemeente samen. De burger doet ertoe. Crystal schetst een samenleving die inclusief is, waarbij het geluk van mensen en de rol van gemeenten hierin centraal staan”


  • Marcel van Druenen, directeur SAM, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein "Sterk dat Crystal de hele organisatie en alle sturingslagen betrekt. Terecht stelt ze het perspectief op de voorgrond. Daar is binnen gemeenten te weinig aandacht voor”


Over Crystal

 

null 

Crystal Ziel is oprichter van Partners in Perspectief. Vanaf 2011 is Crystal actief binnen het publiek sociaal domein om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties en professionals.

“Met name waar het gaat om mensen in een kwetsbare situatie hebben we nog wat te doen met z’n allen. Datis niet gek; we leven in een maatschappij waar de munt regeert over wat we voor de mens doen. Het moet allemaal efficiënter, met minder capaciteit, sneller en meer.

Betere kwaliteit en meer resultaat met minder geld? Dat kan zeker! We gaan namelijk helemaal niet slim om met het geld in het publiek en sociaal domein.

Voor een deel zit dit in onze doelen met (kwetsbare) doelgroepen. Deze doelen hebben namelijk 9 van de 10 keer te maken met gedrag. We willen dat een doelgroep ander gedrag laat zien; bijvoorbeeld door te participeren naar vermogen, schulden af te bouwen, een netwerk op te bouwen of te werken aan zelfredzaamheid.

Toch sluiten deze doelen vaak niet aan bij de realiteit waarin de doelgroep leeft. Je kunt pas invloed uitoefenen op gedrag wanneer je inzicht hebt in dit gedrag en wat er bij een doelgroep voor nodig is om ander gedrag te laten zien.

Ik ontwikkelde het model Perspectief© als handvat voor beleid en uitvoering om wél effectief te zijn in de doelen met kwetsbare doelgroepen. Hiermee sluit je aan bij wat mensen nodig hebben én bereik je resultaten die je anders niet zou zien. Dat bespaart vervolgens weer een hoop geld"


De Perspectieftafel©

Partners in Perspectief onderzoekt in hoeverre initiatieven, projecten en beleid bijdragen aan perspectief voor, in de eerste plaats, de doelgroep die met het initiatief wordt beoogd en, tweede instantie, de gehele samenleving. Dit doet zij aan de hand van ‘De Perspectieftafel©’ – een meetsysteem dat is gebaseerd op de methode Perspectief©. Aan de hand van de uitkomst geeft de Perspectiefraad advies hoe meer perspectief kan worden bereikt.


Voor wie

Overheden, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties en onderwijsorganisaties die willen toetsen of hun initiatieven of beleid bijdragen aan perspectief voor de doelgroep.


Wanneer

Het toetsen van een initiatief kan op verschillende momenten plaatsvinden:

  • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid of het starten van het initiatief;
  • Gedurende een initiatief of ter tussentijdse toetsing van beleid;
  • Het ter evaluatie toetsen van projecten en/of activiteiten.  

Partners in Perspectief ondersteunt de Perspectiefraad©De Perspectiefraad© is een vrijwilligers initiatief dat de ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving op het gebied van: sociaal zaken, financieel-economische zaken, veiligheid, gezondheid, onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, leefomgeving en digitale zaken en brengt hier gevraagd- en ongevraagd advies over uit. Het advies heeft betrekking op in hoeverre het perspectief van de Nederlandse inwoner centraal staat en/of bijgedragen wordt aan perspectief van inwoners van de Nederlandse samenleving. Onder inwoners wordt verstaan: alle mensen die in Nederland verblijven, ongeacht hun (verblijf)status of nationaliteit.